Põhikiri

Mittetulundusühingu Rakvere Bont Rulluisuklubi põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Rakvere Bont Rulluisuklubi (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Lääne-Virumaa, Rakvere linn.

1.2 Ühingu eesmärgiks on spordi harrastamine ja oma liikmetele ning teistele huvilistele vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomine, mille saavutamiseks ühing:

1.2.1. arendab ja propageerib mitmesugust rulluisuspordi-ning kehakultuurialast tegevust;
1.2.2. organiseerib oma eesmärgiga seotud tegevusi -seminare, koolitusi, treeninguid, võistlusi, meelelahutusüritusi, matku ning muid ettevõtmisi, korraldab ja finantseerib nende läbiviimist ise või kolmandate isikute poolt;
1.2.3. osaleb korraldaja või osavõtjana spordi-, kehakultuuri-, noorsoo-, hariduse-, kultuuri-,
sotsiaal- ja muudes projektides Eestis ja välisriikides;
1.2.4. moodustab eri vanuseastmetele ja treenitustasemele vastavad treeninggrupid;
1.2.5. korraldab treeninguid ja osalemisi võistlustel ning esindab võistkonda võistlustel;
1.2.6. võimaldab vajalike võistlus-ja treeningvahendite ning muude materiaal-tehniliste vahendite soetamist;
1.2.7. ühingu liikmete huvi korral viib läbi treeninglaagreid;
1.2.8. arendab igakülgset koostööd spordi-, noorte-ja kultuuriühendustega Eestis ja välisriikides;
1.2.7. organiseerib või teostab ise oma eesmärgi täitmiseks vajalike trükiste, filmide või muude infokandjate väljaandmist;
1.2.8. informeerib avalikkust  oma tegevusest;
1.2.9. arendab klubilist tegevust, korraldab ühingu liikmetele, nende peredele ja üldsusele
erinevaid üritusi;
1.2.10. arendab heategevust, teeb aktiivset koostööd heategevuslike organisatsioonide ja
ühendustega, samuti riigi-ja omavalitsusorganite, füüsiliste ja juriidiliste isikutega Eestis ning
välisriikides;
1.2.11. omandab varalisi ja mittevaralisi õigusi ning võtab kohustusi;
1.2.12. omandab, haldab, võõrandab ning rendib kinnis-ja vallasvara;
1.2.13. võtab vastu toetusi ja annetusi nii Eesti kui ka kolmandate riikide
juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt kas iseseisvalt või pädevate organisatsioonide vahendusel;
1.2.14. teeb annetusi nii Eesti kui ka kolmandate maade juriidilistele või füüsilistele isikutele,
kelle tegevus on seotud ühingu tegevuse eesmärkidega;
1.2.15. kasutab saadud rahalisi ja mitterahalisi vahendeid ühingu eesmärkide saavutamiseks
algatatud projektide ja tegevuste elluviimiseks;
1.2.16. võtab tööle oma tegevuseks vajalikke alalisi ja ajutisi töötajaid;
1.2.17. organiseerib kaubanduslikku tegevust spordi-ja kultuuriüritustel, tegeleb spordivahendite ja -rõivaste vahendamise, reklaami ning oma tegevuse eesmärkidele vastava ja seadusega lubatud piires muu majandustegevusega.

1.3 Ühing lähtub oma tegevuses kodanikuühiskonna eetikakoodeksist.

 

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 Ühingu liikmeks astumine käib avalduse alusel, mille kinnitab juhatus.

2.3 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.4 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.5 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.5.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.5.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;

2.5.3 jooksva tegevusega kahjustab ühingu mainet või tekitab oma tegevusega materiaalseid kahjusid ühingule.

2.5.4 Ühingust välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuste tegemisest ja selle põhjustest 14 päeva jooksul kirjalikult teavitada.

2.6 Ühingu liige võib ühingust välja astuda ühingu juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel. Väljaastumise päevaks loetakse avalduse esitamisele järgnev päev. Juhatuse liikme ühingust väljaastumise kinnitab juhatus.

2.7 Ühingu juhatus peab oma liikmete nimekirja, millesse kantakse ühingu liikme ees-ja
perekonnanimi või nimetus, elu-või asukoht ning sidevahendid.

2.8 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

 

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, juhatuse liikme tagasiastumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3 Reeglina üldkoosolek kutsutakse kokku kord aastas ning otsused jõustuvad kui kohalolnud liikmetest 51% hääletab üksmeelselt päevakorras oleva probleemi lahendi poolt.

3.4 Ühingu juhatus valitakse kaheks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.

3.5 Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste täitmata jätmise või võimetuse korral ühingu tegevust juhtida või mõnel muul põhjusel.

3.6 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

3.7 Üldkoosolek võib määrata revisjonikomisjoni juhatuse ametiajaks.

 

IV ÜHINGU ARUANDLUS

4.1 Ühingu juhatus korraldab ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

4.2 Ühingu raamatupidamises lähtutakse raamatupidamise headest tavadest.

4.3 Ühingu rahalisi vahendeid hoitakse pangakontol.

 
V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

5.1 Ühing võib vastavalt seadusele tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

5.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

5.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

 

Rakvere Bont Rulluisuklubi põhikiri on koostatud vastavalt mittetulundusühingute seadusele.

Google map is disabled. Create an API key as per instructions here: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key